Coach ICF Kompetencje

Quality International Coach Federation

KIM JEST KLIENT

Indywidualnym klientem coacha nazywamy osobę pragnącą osiągnąć jedne z poniższych celów: polepszenie osiąganych wyników, usprawnienie procesu uczenia się, zwiększenie satysfakcji.

Klient nie poszukuje emocjonalnego ukojenia ani ulgi od problemów natury psychologicznej. Osoba korzystająca z usług coacha może z jego wsparciem zainicjować działania mające na celu osiągnięcie wybranych przez siebie celów.

Klientem coachu jest zawsze osoba coachowana, bez względu na to, kto opłaca całość procesu.

W JAKI SPOSÓB REALIZUJEMY USŁUGĘ

Coach i jego klient przygotowują wspólnie harmonogram spotkań oraz ustalają sposoby komunikowania się (bezpośrednio, telefonicznie, mailowo lub za pomocą dostępnych komunikatorów np. skype). Nie muszą w tym względzie przestrzegać żadnych zewnętrznych narzuconych norm.

RELACJE W COACHINGU

Relację coacha z klientem można określić jako partnerską. Coach nie podchodzi do klienta z pozycji eksperta, autorytetu czy osoby uzdrawiającej. Coach i klient wspólnie ustalają cel, format i oczekiwane wyniki ich pracy. Klient nie zrzuca odpowiedzialności za powyższe na coacha ani też coach nie decyduje się na podjęcie pełnej odpowiedzialności za efekty procesu.

WYNIKI

Coaching ma na celu podniesienie wyników działania klienta, jak również usprawnienie jego sposobu uczenia się, a tym samym podniesienia jakości życia.

RAMY CZASOWE

Coaching koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości. Nie analizuje on przeszłości czy wpływu minionych zdarzeń na obecne funkcjonowanie jednostki.

EMOCJE

Coaching zakłada, że klienci korzystający z usług coacha potrafią rozpoznawać, wyrażać i radzić sobie z własnymi emocjami.

ZWIĄZEK Z PSYCHOTERAPIĄ

Coaching nie jest psychoterapią i nie jest w stanie pomóc klientowi z problemami natury emocjonalnej czy poznawczej, nie zajmuje się pomocą psychologiczną i nie leczy zaburzeń. 

Coaching natomiast może być stosowany równolegle z psychoterapią, lecz nie może być jej substytutem.

Coaching korzysta z informacji o przeszłości klienta, aby ustalić jego obecną sytuację. Nie zakłada on jednak rozwiązania problemów z przeszłości w celu usprawnienia działań przyszłych.

PORADY

Czasami coach udziela rad, wyraża własne opinie lub sugestie. Zarówno coach jak i klient mają świadomość, że klient może zarówno przyjąć jak i odrzucić propozycje coacha, jako że to on sam ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. Nie zniechęca się mimo to coacha do dawania rad.

PROŚBY/PROPOZYCJE

Coach zachęca (prosi) klienta, aby podjął on działania w celu osiągnięcia swoich upragnionych celów. Prośba ta nie wynika jednak z chęci zdiagnozowania problemów klienta czy rozumienia jego przeszłości.

WIEDZA EKSPERCKA

Coachowie są ekspertami w tematyce procesu Coaching i mogą nie mieć specjalistycznej wiedzy na temat konkretnej dziedziny przemysłu. Jeśli coachowie posiadają wiedzę na temat konkretnych dziedzin, mogą z nich korzystać, aby prowadzić całość procesu. Nie wykorzystują jednak swojej wiedzy eksperckiej, aby dokonywać oceny, kierować lub tworzyć rozwiązania dla klienta.

RELACJE

Związek między coachem i klientem jest podstawą całości procesu coachingu. Coach i klient intencjonalnie budują relację, którą charakteryzuje rosnący wzajemny szacunek i zrozumienie. Taka relacja nie jest produktem ubocznym coachingu czy dodatkiem do całości procesu. Nie jest ona również związana z rezultatami, jakie osiąga klient. 

UŻYWANIE INFORMACJI

Podczas coachingu informacje uzyskane od klienta są używane przez coacha jedynie w celu zwiększenia samoświadomości klienta czy ułatwienia mu wyboru sposobu działania. Te informacje nie są używane do oceny działań klienta ani nie są zamieszczane w żadnych raportach z wyłączeniem raportów przekazywanych samemu klientowi.

ZAKRES

Coaching może dotyczyć bardzo różnorodnych osobistych i zawodowych zagadnień. W relacji coachingowej klient wspólnie z coachem determinują zakres pracy. Zakres coachingu nie powinien być ograniczany do żadnej wąskiej dziedziny zastosowań.

WKŁAD W WYNIKI

W trakcie procesu coachingu wkład coacha wyraża się poprzez nieustające interakcje z klientem. Rola coacha nie polega na budowaniu rozwiązań czy wyników poza ustalonymi sesjami spotkań.

NIEUSTAJĄCY WPŁYW

Coaching został stworzony w celu zapewnienia klientom możliwości powiększenia ich zdolności do osiągania wymarzonych rezultatów i budowania w nich pewności siebie, co do ich naturalnych umiejętności. Ważne jest, aby klienci nie mieli poczucia, że mogą skutecznie działać jedynie, kiedy posiadają wsparcie coacha.

źródło: International Coach Federation (ICF),

 

Dariusz Smoliński i Zespół DSM Trading Service

 

Kluczowe Kompetencje Coacha ICF

A. USTALANIE ZASAD WSPÓŁPRACY

 1. Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coachingu
 2. Uzgodnienie kontraktu coachingu

B. WSPÓŁTWORZENIE RELACJI

 1. Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta
 2. Obecność coachingowa

C. EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE

 1. Aktywne słuchanie
 2. Pytania sięgające sedna
 3. Bezpośrednia komunikacja

D. WSPIERANIE PROCESU UCZENIA I OSIĄGANIA REZULTATÓW

 1. Budowanie świadomości
 2. Projektowanie działań
 3. Planowanie i wytyczanie celów
 4. Zarządzanie postępami i zaangażowaniem

A. USTALANIE ZASAD WSPÓŁPRACY

1. Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coachingu – zrozumienie zasad etycznych i standardów coachingu oraz umiejętność zastosowania ich we wszystkich sytuacjach coachingowych.

 • Rozumie i potwierdza swoją postawą i zachowaniem Standardy Zachowań Etycznych ICF (zobacz listę, Część III Kodeksu Etycznego),
 • Rozumie i stosuje wszystkie Etyczne Zasady ICF (zobacz listę),
 • Jasno wyjaśnia różnicę pomiędzy coachingiem, konsultingiem, psychoterapią oraz innymi pomocowymi zawodami,
 • Rozpoznaje sytuację w której klient wymaga pomocy innego specjalisty i kieruje tam klienta w razie takiej konieczności.

2. Uzgodnienie kontraktu coachingu – umiejętność zrozumienia potrzeb danej interakcji coachingowej oraz umiejętność doprowadzenia do zawarcia z klientem umowy w zakresie przebiegu procesu coachingu oraz zasad współpracy klienta i coacha

 • Rozumie i w sposób efektywny omawia z klientem reguły i konkretne parametry relacji coachingowej (m. in. kwestie organizacyjne, opłaty, terminy, włączenie dodatkowych osób, jeżeli zajdzie taka potrzeba),
 • Uzyskuje porozumienie na temat tego, co jest odpowiednie w relacji a co nie, co jest a co nie jest przedmiotem oferty oraz w sprawie podziału odpowiedzialności między coacha i klienta,
 • Rozstrzyga czy istnieje efektywne powiązanie pomiędzy jej/jego metodą coachingu a potrzebami potencjalnego klienta.

B. WSPÓŁTWORZENIE RELACJI

1. Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta – umiejętność stworzenia bezpiecznego, wspomagającego środowiska, dzięki któremu rozwija się wzajemny szacunek i zaufanie pomiędzy klientem i coachem.

 • Okazuje autentyczną troskę o dobro i przyszłość klienta,
 • Nieprzerwanie prezentuje osobistą uczciwość, szczerość i wrażliwość,
 • Wprowadza jasne zasady i dotrzymuje obietnic,
 • Okazuje szacunek wobec przekonań klienta, jego stylu uczenia się i sposobu bycia,
 • Na bieżąco wspiera oraz inspiruje klienta do nowych zachowań i działań włączając te obejmujące podejmowanie ryzyka oraz obawę przed porażką,
 • Pyta o pozwolenie klienta w przypadku poruszania nowych delikatnych dla niego tematów.

2. Obecność coachingowa – zdolność bycia w pełni świadomym oraz tworzenia spontanicznej relacji z klientem, stosowanie stylu, który jest zarówno otwarty, elastyczny, jak również daje poczucie pewności.

 • Jest obecny i elastyczny podczas procesu coachingowego, „tańczy z klientem”,
 • Korzysta z własnej intuicji i ufa wewnętrznej mądrości - podąża za nimi,
 • Pozwala sobie nie znać odpowiedzi i podejmuje ryzyko,
 • Dostrzega wiele sposobów pracy z klientem i potrafi na bieżąco wybierać najefektywniejsze,
 • Efektywnie wykorzystuje humor aby stworzyć odpowiedni nastrój, energię,
 • Odważnie zmienia punkty widzenia oraz eksperymentuje z nowymi możliwościami w swoim działaniu,
 • Okazuje pewność podczas pracy z silnymi emocjami oraz potrafi kierować samym sobą, tak by nie dać się przytłoczyć i uwikłać w emocje klienta.

C. EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE

5. Aktywne słuchanie – umiejętność całkowitego skupienia się na tym co mówi a czego nie mówi klient, w celu zrozumienia znaczenia słów klienta w kontekście jego pragnień oraz w celu wspomagania klienta w autoekspresji.

 • Kieruje się klientem i celami klienta, nie narzuca klientowi celów, które uważa za słuszne.
 • Wsłuchuje się w obawy cele, wartości i przekonania klienta w zakresie tego co jest a co nie jest możliwe,
 • Rozpoznaje różnice w słowach, tonie głosu i języku ciała,
 • Podsumowuje, parafrazuje, powtarza i odzwierciedla wypowiedzi klienta w celu zapewnienia jasności i pełnego zrozumienia,
 • Zachęca, akceptuje, pogłębia i wzmacnia wyrażane przez klienta uczucia, spostrzeżenia/wyobrażenia, obawy, przekonania, propozycje itp.
 • Rozumie i wyławia istotę tego, co klient komunikuje oraz pomaga klientowi dotrzeć do sedna zamiast wdawać się w długie szczegółowe opisy.
 • Pozwala klientowi na „otrząśnięcie się” i wyrzucenie z siebie sytuacji bez oceniania i przywiązania się, aby móc przejść do następnych kroków.

6. Pytania Sięgające sedna – umiejętność zadawania pytań, które odkrywają informacje potrzebne do uzyskania maksymalnego efektu dla klienta i dla relacji coachingowej.

 • Zadaje pytania, które odzwierciedlają aktywne słuchanie oraz rozumienie punktu widzenia klienta,
 • Zadaje pytania, które pobudzają odkrywanie, głębsze/dogłębne zrozumienie, zobowiązanie lub działanie (np. takie, które stanowią wyzwania dla założeń klienta),
 • Zadaje pytania otwarte, które prowadzą do większej przejrzystości, odkrywania nowych możliwości, nowych wniosków oraz nauki,
 • Zadaje pytania, które przybliżają klienta do jego pragnień, zamiast pytań, które dotyczą oceny lub spojrzenia wstecz.

7. Bezpośrednia komunikacja – umiejętność efektywnej komunikacji podczas sesji coachingowej oraz stosowania języka, który ma najsilniejszy pozytywny wpływ na klienta.

 • Rozmawia z klientem w sposób jasny, zrozumiały i bezpośredni oraz przekazuje informację zwrotną,
 • Przeformułowuje i wzmacnia komunikaty, aby pomóc klientowi spojrzeć z innej perspektywy na to, czego chce lub czego nie jest pewien,
 • Jasno ustala cele coachingu, plan sesji coachingowej, cele stosowanych technik lub ćwiczeń,
 • Używa właściwego języka który wyraża szacunek dla klienta (np. bez zabarwień związanych z seksem, rasą, a także bez żargonu i języka technicznego),
 • Używa metafor i analogii aby zilustrować punkt widzenia lub naszkicować słowny obraz.

D. WSPIERANIE PROCESU UCZENIA I OSIĄGANIA REZULTATÓW

8. Budowanie świadomości – umiejętność integracji i właściwej oceny wielu różnych źródeł informacji oraz przedstawiania interpretacji, które pomagają klientowi poszerzać świadomość, a tym samym osiągnąć uzgodnione rezultaty.

 • Wykracza po za to, co powiedział klient wyławiając jego obawy i nie utyka w opowieściach klienta,
 • Prowokuje/wywołuje ciekawość do głębszego zrozumienia, większej świadomości i jasności,
 • Identyfikuje dla klienta jego ukryte obawy oraz typowe i utrwalone sposoby postrzegania siebie i świata, a także różnice pomiędzy faktami i interpretacjami, rozbieżności pomiędzy myślami, uczuciami i działaniami,
 • Pomaga klientowi w odkrywaniu nowych, sprzyjających mu sposobów myślenia, przekonań, sposobów postrzegania, emocji, nastrojów, itp. które wzmacniają jego zdolność do podejmowania działań oraz osiągania tego, co dla niego najważniejsze,
 • Pokazuje klientowi szersze perspektywy oraz inspiruje do zobowiązania popatrzenia z innych punktów widzenia i znajdowania nowych sposobów działania,
 • Pomaga klientowi dostrzegać różne, powiązane ze sobą czynniki, które wpływają na niego i jego zachowania (np. myśli, emocje, ciało, otoczenie),
 • Wyraża swoje spostrzeżenia w sposób, który jest dla klientów użyteczny i wartościowy,
 • Identyfikuje główne silne strony versus główne obszary uczenia się i rozwoju, a także najważniejsze obszary do zaadresowania podczas coachingu,
 • Prosi klienta o rozróżnienie pomiędzy sprawami błahymi a ważnymi, pomiędzy zachowaniami sytuacyjnymi a powtarzającymi w sytuacji, gdy zauważa rozdźwięk pomiędzy tym co zostało powiedziane a co się zadziało.

9. Projektowanie Działań – umiejętność tworzenia z klientem możliwości ciągłego uczenia się, podczas coachingu oraz sytuacji w życiu/pracy, a także do podejmowania nowych działań, które w najbardziej efektywny sposób prowadzą do uzgodnionych rezultatów coachingu.

 • Pobudza do kreatywności oraz asystuje klientowi w procesie określania działań, które umożliwią klientowi zaprezentowanie, ćwiczenie oraz pogłębianie nowej nauki,
 • Pomaga klientowi skupić się i systematycznie poznawać konkretne obawy i możliwości, które są kluczowe do osiągnięcia uzgodnionych celów coachingu,
 • Zachęca klienta do poszukiwania alternatywnych pomysłów i rozwiązań, wartościowania alternatyw oraz uwzględniania ich w podejmowanych decyzjach,
 • Promuje aktywne eksperymentowanie oraz odkrywanie siebie, gdzie klient od razu stosuje w życiu prywatnym i pracy to, co było omawiane i czego się nauczył podczas sesji,
 • Świętuje sukcesy klienta oraz jego możliwości rozwoju w przyszłości,
 • Podważa założenia i przekonania klienta, aby sprowokować nowe pomysły i odkrywać nowe sposoby działania,
 • Wyławia oraz wspiera punkty widzenia, które są spójne z celami klienta oraz zachęca, bez przywiązywania się do nich, do ich rozpatrzenia,
 • Pomaga klientowi wdrażać pomysły „od zaraz” podczas sesji coachingowych, zapewniając natychmiastowe wsparcie,
 • Zachęca do poszerzania skali i podejmowania wyzwań, ale również do komfortowego tempa uczenia się.

10. Planowanie i wytyczanie celów – umiejętność tworzenia i utrzymywania razem z klientem efektywnego planu coachingu.

 • Konsoliduje zebrane informacje i tworzy z klientem plan coachingu oraz cele rozwojowe, które obejmują obawy i główne obszary nauki i rozwoju,
 • Tworzy plan, którego rezultaty są osiągalne, mierzalne, konkretne i mają określone docelowe daty,
 • Dostosowuje plan do przebiegu procesu coachingowego oraz zmieniającej się sytuacji,
 • Pomaga klientowi identyfikować oraz docierać do różnych materiałów wspomagających uczenie się (m. in. książki, inni specjaliści),
 • Identyfikuje oraz ukierunkowuje pierwsze sukcesy, które są ważne dla klienta.

11. Zarządzanie postępami i zaangażowaniem - umiejętność utrzymania uwagi klienta na tym co ważne przy jednoczesnym pozostawieniu klientowi odpowiedzialności za podejmowanie działań.

 • Jasno wymaga od klienta działań, które pomogą mu posunąć się w kierunku ustalonych celów,
 • Demonstruje podążanie poprzez zadawanie pytań związanych z działaniami do których wykonania klient zobowiązał się podczas poprzednich sesji,
 • Docenia klienta za to, co zrobił, czego nie zrobił, czego klient się nauczył, co sobie uświadomił od czasu poprzednich sesji,
 • W sposób efektywny przygotowuje, organizuje i przegląda wraz z klientem informacje uzyskane podczas sesji,
 • Dba o trzymanie kursu przez klienta pomiędzy sesjami poprzez utrzymywanie uwagi klienta na planie coachingu i rezultatach, uzgodnionych działaniach oraz tematach na przyszłe sesje,
 • Koncentruje się na planie coachingu i równocześnie jest otwarty na dostosowanie zachowań i działań do przebiegu procesu coachingowego i zmiany kierunków podczas sesji,
 • Potrafi poruszać się w przód i w tył pomiędzy szerszym kontekstem tego, dokąd klient zmierza, stworzeniem kontekstu do tego, co jest omawiane na sesji oraz tym, czego klient pragnie,
 • Wspiera samodyscyplinę klienta oraz utrzymuje klienta odpowiedzialnym za to, co klient mówi, za to, co zobowiązuje się zrobić, za rezultaty działań, które planuje podjąć oraz za konkretne plany w powiązaniu z wyznaczonymi ramami czasowymi,
 • Rozwija zdolność klienta do podejmowania decyzji, adresowania głównych obaw oraz rozwijania samego siebie (otrzymywanie informacji zwrotnej, określanie priorytetów, ustalanie tempa uczenia się, refleksji oraz uczenia się z doświadczeń),
 • W sposób pozytywny konfrontuje klienta z faktem nie wywiązywania się z podjętych zobowiązań.